POSTULATY SOŁTYSÓW
 
  
Wnioski Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów przyjęte przez Radę Krajową Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów
na Zjeździe Rady
23 marca 2007 r. w Ślesinie
 
  
 1. Obligatoryjnego przyznania diety za pełnienie funkcji oraz zwrotu kosztów podróży sołtysom i przewodniczącym osiedli. Zwrotu kosztów podróży także innym członkom tych organów

 2. Obligatoryjnego przyznania środków sołectwom

 3. Wprowadzenie z urzędu w skład komisji wyborczych sołtysów, przewodniczących rad osiedlowych z terenów danego okręgu wyborczego, a w razie niemożności ich udziału innych osób z powołanych w skład rad sołeckich, komitetów osiedlowych

 4. Usunięcie ustawowych sprzeczności i niejasności utrudniających sołtysowi bycie radnym a szczególnie pobierania inkasa

 5. Nie wliczanie diet oraz inkasa do dochodów pozbawiających Sołtysa emerytury, renty

 6. Konieczność wsparcia biura obsługi mieszkańca na wsi – biuro sołtysa

 7. PRZYZNANIE dodatku do rent lub emerytur za pełnienie funkcji sołtysa

 8. Przywrócenie Sołectwu osobowości prawnej

 9. Przywrócenie możliwości roznoszenia nakazów płatniczych także przewodniczącym osiedli

 10. Dopuszczenie sołtysa do informacji niejawnej w sprawach wsi także w zakresie pomocy społecznej

 11. Opracowanie wzorcowych rozwiązań w zakresie sołtys – gmina, sołtys – powiat, sołtys – województwo (dieta, zwrot kosztów podróży, abonament telefoniczny, internet, wyposażenie biura sołtysa, prawa i obowiązki)

 12. Ubezpieczenie dla sołtysów opłacane przez gminę

 
 
Antoni Rapacz
Prezes MSS
 
 
 
 
 
 
 
 
print drukuj
Created by TelePoland 2005