Szkoła Lokalnych Liderów
Spotkanie informacyjne
 Projekt „Szkoła lokalnych Liderów” zrealizowany przez
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”
we współpracy z Powiatem Gorlickim dofinansowany
ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

czas trwania projektu czerwiec 2012 - grudzień 2012 

           Społeczność lokalna reprezentowana jest przez Sołtysów i to do nich zgłasza swoje potrzeby. Dlatego właśnie to Sołtysi powinni dysponować odpowiednią wiedzą dotyczącą pozyskiwania środków zewnętrznych do finansowania inicjatyw lokalnych, umiejętnie motywować mieszkańców, mądrze pracować z grupą czy pisać projekty i zakładać organizacje pozarządowe. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej na potrzeby przygotowania projektu sołtysi nie posiadają takiej wiedzy lub widzą potrzebę jej uzupełnienia. Wzmocnienie kompetencji osób pełniących tą funkcję poprawiło również ich wizerunek i podniosło samoocenę. Zajęcia z posługiwania się komputerem i Internetem szczególnie dla starszych z grona zainteresowanych projektem pozwoliły im na poszerzenie wiedzy i możliwości choćby w zakresie poszukiwania funduszy na realizacje inicjatyw. Jest to bardzo ważne ponieważ funkcje Sołtysa często pełnią te same osoby przez wiele lat, jeśli nie zaczną one angażować się w rozwój swojej lokalnej społeczności teraz, wiele lat może zostać bezpowrotnie utracone.

             Doświadczenia płynące z kontaktów z tą specyficzną grupą jednoznacznie wskazują na konieczność pomocy osobą pełniącym funkcję Sołtysa w rozwijaniu ich działalności oraz poszerzaniu wiedzy dotyczącej partycypacji społecznej ponieważ osoby te pełnią bardzo ważna rolę w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Sołtys jest również najbardziej odpowiednią osobą do budowania partnerstwa publiczno - społecznego. Paradoksalnie okazuje się, że największym problemem w tym przypadku jest brak wiedzy, który wpływa na bierność i brak podejmowania inicjatyw blokując tym samy rozwój społeczności.

            Projekt polegał na realizacji cyklu szkoleń i warsztatów oraz publikacji broszury. Szkolenia i warsztaty przeznaczone były do Sołtysów i Członków Rad Sołeckich z obszaru działania wnioskodawcy. Tematyka szkoleń opracowana została na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród osób, do których projekt jest skierowany, dzięki czemu w pełni odpowiadał ich potrzebom. Broszura wydana w ramach projektu zatytułowana została „Ściąga dla Sołtysa”, a jej treść uzgodniona z uczestnikami projektu. Zamieszczone w niej zostały informacje niezbędne dla osób pełniących funkcję Sołtysa, które pomogą im w codziennej aktywnej pracy na rzecz społeczności lokalnej. Dotyczą one między innymi źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych, kompetencji jednostek samorządowych czy procedury zakładania organizacji pozarządowych. Uwzględnione zostały w niej wszelkie sugestie uczestników projektu jako grupy reprezentatywnej.

Tematy szkoleń:

• Kompetencje jednostek samorządu terytorialnego

• Formy zapisu dokumentów i pism urzędowych

• Diagnoza środowiska lokalnego

• Budowanie partnerstwa lokalnego

• Źródła finansowania inicjatyw lokalnych

• Logika projektu - pisanie projektów i wniosków

• Zakładanie organizacji pozarządowych i ich znaczenie w rozwoju środowisk lokalnych

• Ja, jako Lider - skuteczne reprezentowanie interesów społecznych

• Partycypacja obywatelska na wsi, dobre praktyki i inicjatywy lokalne

• Praca w grupie, procesy grupowe, mobilizowanie i organizowanie społeczności lokalnej do działania

Ściąga dla sołtysa - okładka.pdf
ściąga dla sołtysa_part1.pdf Ściąga cz. 1
ściąga dla sołtysa_part2.pdf ściąga cz. 2
ściąga dla sołtysa_part3.pdf ściąga cz. 3
ściąga dla sołtysa_part4.pdf ściąga cz. 4
1.JPG
print drukuj
Created by TelePoland 2005