Projekt Ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz zmianie niektórych innych ustaw
"Oprócz diet stałe wynagrodzenie dla sołtysów      

i wzmocnienie roli sołectwa"
                                                            
Sołtys pełni bardzo ważną rolę w społecznym życiu wsi. Jest nie tylko reprezentantem sołectwa, lecz także inicjatorem przedsięwzięć służących społeczności wiejskiej. Cieszy się autorytetem i społecznym uznaniem. Istotą wnoszonego projektu ustawy jest dowartościowanie i wzmocnienie pozycji sołtysa i rady sołeckiej. Projekt ustawy złożyła w Sejmie grupa posłów PSL. Jak tłumaczą proponowana ustawa zmierza do umocnienia ustroju sołectw poprzez dokładne wskazanie kompetencji organów sołectwa oraz umożliwienie gminom dokładnego wskazania mienia, którym dysponuje sołectwo. Wzmocnieniu roli sołectwa służy propozycja, wedle której sołectwa będą mogły działać tak jak organizacje pożytku publicznego, dzięki czemu lokalne wspólnoty będą miały szersze uprawnienia co do pozyskiwania pozabudżetowych środków na wykonywanie planowanych zadań.
   pobierz  -  Projekt Ustawa.pdf
print drukuj
Created by TelePoland 2005