Nadzwyczajny Zjazd - Nowy PREZES

30 października 2015 roku odbyło się nadzwyczajne ogólne zebranie delegatów Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Krakowie w siedzibie Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek  i Organizacji Rolniczych. Na 112 delegatów w zebraniu udział wzięło 60 osób  60, co stanowiło kworum i dało sposobność do podejmowania prawomocnych uchwał. Zebranie otworzył i przywitał zaproszonych gości i uczestników zebrania wiceprezes Stanisław Kaszyk. Po przedstawieniu programu, wybrano przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz komisję mandatowo - skrutacyjną.

Przewodniczącym został Leszek Klimek a sekretarzem Jan Nowak. W skład komisji mandatowo – skrutacyjnej weszli Tadeusz Kurek jako przewodniczący, Zbigniew Orzechowski sekretarz a członkami komisji zostali Andrzej Malik i Helena Szewczyk. Następnie przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego przedstawił zebranym sołtysom informację o możliwościach pozyskania środków finansowych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w nowej perspektywie finansowej UE. Informacja cieszyła się dużym zainteresowaniem i zaowocowała dużą ilością pytań ze strony zebranych.

Omówiono również dotychczasową działalność Stowarzyszenia, jego sukcesy oraz obszary, którym trzeba poświęcić więcej uwagi. Jednym z bardziej emocjonującym punktów zebrania był wybór nowego prezesa stowarzyszenia. Po przedstawieniu i przyjęciu przez delegatów regulaminu wyboru Prezesa, zostały zgłoszone 2 kandydatury – Władysław Zaliński sołtys Włosienicy (gmina Oświęcim) obecnie II wiceprezes MSS, oraz Grzegorz Przybyło sołtys Woli Dębińskiej (gmina Dębno). Pretendenci zaprezentowali swoją osobę i dotychczasową działalność, oraz odpowiadali na pytania zebranych.  W wyborach bezpośrednich i tajnych Prezesem Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów został Grzegorz Przybyło, liczbą 33 głosów za.

Nowo wybrany Prezes podziękował za dany kredyt zaufania wszystkim delegatom obecnym na spotkaniu i zapowiedział, że jako prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów będzie z radością i szacunkiem kontynuował dotychczasową działalność organizacji opartą na wartości kultury i tradycji wsi polskiej.

 

Kim jest nowy prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów? Grzegorz Przybyło posiada wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku Politologia oraz Administracja Samorządowa i Praca Socjalna, studia podyplomowe z zakresu Rachunkowości i Finansów, studia podyplomowe i tytuł Menadżer Ekonomii Społecznej, a także  liczne ukończone kursy kwalifikacyjne i doskonalące. Jest przedsiębiorcą, a dokładniej prezesem mikro przedsiębiorstwa – Spółdzielni Socjalnej „Bella Vita”, która zajmuje się szeroko pojętą rekreacją ruchową i zdrowiem oraz prowadzi fitness club w Tarnowie. Dzięki intensywnej działalności Spółdzielni i pana Przybyło w województwie małopolskim został wybrany i powołany do członkostwa w prestiżowym gremium jakim jest Małopolski Komitet Ekonomii Społecznej zgodnie z zarządzeniem Marszałka Województwa Małopolskiego. Reprezentuje również środowisko przedsiębiorstw w Grupie Roboczej ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji - „Przemysły kreatywne i czasu wolnego”. Oprócz tego na co dzień zajmuje się tematyką środków z UE. Jako aktywny działacz lokalny jest członkiem Rady Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) Województwa Małopolskiego, Polskiego Związku Wędkarskiego. Inicjator i koordynator wielu projektów w ramach PO KL - projekty w ramach inicjatyw oddolnych na terenach wiejskich, nastawionych na wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wyróżniony przez Newsweek, Polsko – Amerykańską Fundację Wolności i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, jako Społecznik Roku 2014, za swoje zaangażowanie i pracę podejmowaną na rzecz lokalnej społeczności. To także prezes Federacji Organizacji Pozarządowych Regionu Brzeskiego funkcja społeczna – działania: zajęcia dodatkowe w szkołach, pomoc osobom ubogim, wyjazdy krajoznawcze o tematyce m.in. patriotycznej, prozdrowotnej. Jest przede wszystkim sołtysem wsi Wola Dębińska w gminie Dębno, obecnie drugą kadencję (od 2013 roku). Nagrodzony m.in. III miejscem w konkursie „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD’2014” za inwestycje zrealizowane w sołectwie, współpracę z samorządem gminnym, współpracę z mieszkańcami oraz działania podjęte i realizowane przez sołtysa z zakresu inicjatyw lokalnych, kultury i promocji. W swoich działaniach na rzecz społeczności i miejscowości łączy tradycje z nowoczesnością.


    

print drukuj
Created by TelePoland 2005