REGULAMIN PRACY KOŁA POWIATOWEGO STOWARZYSZENIA
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy
 
Wybory MSS
 
Wybory MSS
 
Zjazdy Powiatowe
 
Zjazdy Gminne
 
POSTULATY SOŁTYSÓW
 
Statut
 
Fotki
 
Sztandar
 
PAKIET UBEZPIECZENIOWY SOŁTYSA
 
Taka sobie grupka
 
Dodatkowe grupy
 
Echo
     
     
e-mail  
Wypisz   Dopisz

REGULAMIN PRACY
KOŁA POWIATOWEGO STOWARZYSZENIA
SPOŁECZNO - KULTURALNEGO SOŁTYSÓW

§1

Powiatowe Koło Sołtysów działa na podstawie §19 ust. 1 i 3 Statutu Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, Uchwały Zebrania Ogólnego Delegatów w sprawie powołania Powiatowych Kół Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów.

§2

 1. W skład Powiatowych Kół Sołtysów wchodzą wszyscy członkowie Kół Gminnych z terenu danego powiatu, z tym że w powiatach liczących powyżej 100 członków w skład Koła Powiatowego wchodzą Delegaci Kół Gminnych wg parytetu 1 Delegat na każdą rozpoczynającą się dwójkę członków Koła Gminnego.
 2. W posiedzeniach Powiatowego Koła mogą także uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Koła.

§3

Celem działania Koła jest reprezentowanie interesów Sołtysów z terenu danego powiatu wobec Władz Powiatowych.

§4

 1. Powiatowe Koło Sołtysów wybiera ze swego grona Prezesa Koła.
 2. Powiatowe Koło Sołtysów może wybrać 1-2 zastępców Prezesa Koła.
 3. Przewodniczący Koła Powiatowego organizuje pracę Koła oraz zabezpiecza warunki odbywania jego posiedzeń.

§5

 1. Powiatowe Koło Sołtysów obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Koła.
 2. W celu zapewnienia właściwej realizacji swoich zadań Koło przyjmuje plan pracy koła i ustala tryb odbywania posiedzeń.
 3. Protokół z każdego posiedzenia Koła przekazywany jest do biura Stowarzyszenia.

§6

Koło Powiatowe Sołtysów realizuje swoje cele poprzez:

 1. opracowywania stanowisk i opinii oraz projektu uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
 2. reprezentowania interesów Sołtysów w kontaktach z władzami powiatowymi,
 3. organizowanie współpracy na terenie powiatu z innymi organizacjami społeczno – kulturalnymi.

§7

Koło Powiatowe wybiera Delegatów do Rady Wojewódzkiej Stowarzyszenia, wg parytetu jeden Delegat na kolejną rozpoczętą 100 członków Kół Gminnych z terenu danego powiatu

wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku