REGULAMIN PRACY KOŁA POWIATOWEGO STOWARZYSZENIA
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy
 
Wybory MSS
 
Wybory MSS
 
Zjazdy Powiatowe
 
Zjazdy Gminne
 
POSTULATY SOŁTYSÓW
 
Statut
 
Fotki
 
Sztandar
 
PAKIET UBEZPIECZENIOWY SOŁTYSA
 
Taka sobie grupka
 
Dodatkowe grupy
 
Echo
 
Kontakt
 
Aktualności
     
Konferencja „WIEJSKA POLSKA. Przedsiębiorcza wieś” - Konin 2014
Podstawowa Opieka Medyczna
Najlepszy sołtys
     
e-mail  
Wypisz   Dopisz

REGULAMIN PRACY
KOŁA POWIATOWEGO STOWARZYSZENIA
SPOŁECZNO - KULTURALNEGO SOŁTYSÓW

§1

Powiatowe Koło Sołtysów działa na podstawie §19 ust. 1 i 3 Statutu Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, Uchwały Zebrania Ogólnego Delegatów w sprawie powołania Powiatowych Kół Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów.

§2

 1. W skład Powiatowych Kół Sołtysów wchodzą wszyscy członkowie Kół Gminnych z terenu danego powiatu, z tym że w powiatach liczących powyżej 100 członków w skład Koła Powiatowego wchodzą Delegaci Kół Gminnych wg parytetu 1 Delegat na każdą rozpoczynającą się dwójkę członków Koła Gminnego.
 2. W posiedzeniach Powiatowego Koła mogą także uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Koła.

§3

Celem działania Koła jest reprezentowanie interesów Sołtysów z terenu danego powiatu wobec Władz Powiatowych.

§4

 1. Powiatowe Koło Sołtysów wybiera ze swego grona Prezesa Koła.
 2. Powiatowe Koło Sołtysów może wybrać 1-2 zastępców Prezesa Koła.
 3. Przewodniczący Koła Powiatowego organizuje pracę Koła oraz zabezpiecza warunki odbywania jego posiedzeń.

§5

 1. Powiatowe Koło Sołtysów obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Koła.
 2. W celu zapewnienia właściwej realizacji swoich zadań Koło przyjmuje plan pracy koła i ustala tryb odbywania posiedzeń.
 3. Protokół z każdego posiedzenia Koła przekazywany jest do biura Stowarzyszenia.

§6

Koło Powiatowe Sołtysów realizuje swoje cele poprzez:

 1. opracowywania stanowisk i opinii oraz projektu uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
 2. reprezentowania interesów Sołtysów w kontaktach z władzami powiatowymi,
 3. organizowanie współpracy na terenie powiatu z innymi organizacjami społeczno – kulturalnymi.

§7

Koło Powiatowe wybiera Delegatów do Rady Wojewódzkiej Stowarzyszenia, wg parytetu jeden Delegat na kolejną rozpoczętą 100 członków Kół Gminnych z terenu danego powiatu

wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku