REGULAMIN WYBORÓW WŁADZ STOWARZYSZENIA
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy
 
Wybory MSS
 
Wybory MSS
 
Zjazdy Powiatowe
 
Zjazdy Gminne
 
POSTULATY SOŁTYSÓW
 
Statut
 
Fotki
 
Sztandar
 
PAKIET UBEZPIECZENIOWY SOŁTYSA
 
Taka sobie grupka
 
Dodatkowe grupy
 
Echo
 
Kontakt
 
Aktualności
     
Konferencja „WIEJSKA POLSKA. Przedsiębiorcza wieś” - Konin 2014
Podstawowa Opieka Medyczna
Najlepszy sołtys
     
e-mail  
Wypisz   Dopisz


REGULAMIN WYBORÓW WŁADZ STOWARZYSZENIA

I. Zasady ogólne.

 1. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.
 2. Wybory do władz stowarzyszenia są bezpośrednie i tajne.
 3. Prawo zgłaszania kandydatów do Władz Stowarzyszenia mają wyłącznie delegaci obecni podczas Zgromadzenia Ogólnego.

II. Zgłaszanie kandydatów do Władz Stowarzyszenia.

 1. Kandydatów zgłasza się do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w dowolnej liczbie, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza od statutowej liczby członków Władz.
 2. Komisja Mandatowo - Skrutacyjna dokonuje rejestracji kandydata na liście kandydatów do Władz: Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji /rewizyjnej w kolejności zgłoszeń.
 3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie.

III. Liczebność Władz Stowarzyszenia.

 1. Zarząd liczy ................ osób (w tym Prezes).
 2. Komisja Rewizyjna liczy 3 osoby.

IV. Karty do głosowania.

Na kartach do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów.

V. Głosowanie.

 1. Przy odbiorze karty do głosowania Delegat okazuje Komisji mandat.
 2. Po otrzymaniu karty Delegat przystępuje do głosowania. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie takiej liczby kandydatów, aby na karcie pozostało nie więcej nazwisk niż ma wynosić liczba miejsc we władzach.
 3. Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny zapieczętowanej przez Komisję Mandatowo - Skrutacyjną. Głosowanie kończy Przewodniczący Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej, który po stwierdzeniu, że wszyscy obecni oddali głosy zarządza zakończenie głosowania.

VI. Ustalenie wyników głosowania.

 1. Po zakończeniu głosowania, następuje otwarcie urn, po czym Komisja Mandatowo - Skrutacyjna przystępuje do obliczania głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
 2. Głos uważa się za nieważny, gdy na karcie pozostawione są nazwiska większej liczby kandydatów niż wynosi liczba miejsc do obsadzenia.
 3. Komisja sporządza protokół z głosowania zawierający dane o liczbie:
  a) osób uprawnionych do głosowania, którym wydano kartę,
  b) głosów oddanych ważnych i nieważnych,
  c) głosów ważnych, oddanych na poszczególnych kandydatów a następnie wyniki wyborów - to znaczy imiona i nazwiska osób wybranych na Prezesa Zarządu, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Za wybranych do Władz Stowarzyszenia uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
 5. Jeśli w wyborach do Władz Stowarzyszenia, po uszeregowaniu kandydatów w kolejności wg. liczby uzyskanych głosów, kandydaci znajdujący się na ostatnim mandatowym miejscu i następnych uzyskują taką samą liczbę głosów, w stosunku do nich zarządza się kolejne głosowania, do czasu wyboru kandydata (kandydatów), który uzyska największą ilość głosów.
 6. Niezwłocznie po sporządzeniu i podpisaniu przez Komisję Mandatowo - Skrutacyjną protokołu, wyniki wyborów podaje się do wiadomości Delegatów.

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Komisję Mandatowo - Skrutacyjną w składzie 3 osobowym jest wybierana spośród Delegatów. Jeżeli Członek Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej zostanie kandydatem w wyborach do władz Stowarzyszenia oznacza to automatycznie wykluczenie go ze składu Komisji a jego miejsce zajmuje kolejna osoba wybrana przez Zebranie Ogólne.
 2. Wyniki wyborów do Władz Stowarzyszenia potwierdza się osobnymi uchwałami.
 3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku