STATUT MAŁOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA SOŁTYSÓW
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy
 
Wybory MSS
 
POSTULATY SOŁTYSÓW
 
Statut
 
Fotki
 
Sztandar
 
PAKIET UBEZPIECZENIOWY SOŁTYSA
 
Taka sobie grupka
 
Dodatkowe grupy
 
Echo
 
Kontakt
 
Aktualności
     
Konferencja „WIEJSKA POLSKA. Przedsiębiorcza wieś” - Konin 2014
Podstawowa Opieka Medyczna
Najlepszy sołtys
     
e-mail  
Wypisz   Dopisz

STATUT MAŁOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA SOŁTYSÓW

Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba.

§1

Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, skrót MSS, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem Sołtysów zawartym dla wsparcia idei samorządu terytorialnego i ochrony interesów sołtysów i mieszkańców wsi.

§2

 1. Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów jest stowarzyszeniem w rozumieniu przepisów Prawa o Stowarzyszeniach /Dz. U. z 1989r. Nr 20 poz.104 z późn. zm./. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tarnów, terenem działania jest obszar Województwa Małopolskiego.

§3

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie całego kraju a także poza jego granicami.
 2. Stowarzyszenie jest organizacją społecznie użyteczną, nie działającą w celu osiągnięcia zysku, realizującą swe cele w granicach obowiązujących przepisów prawa.
 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, których zakres działania określa Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji zrzeszających stowarzyszenia o podobnym celu działania.

Rozdział II. Cele i zadania Stowarzyszenia.

§5

Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. działalności charytatywnej;
 3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. ochrony i promocji zdrowia;
 5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 6. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 7. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 9. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 10. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 11. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 12. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 13. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 14. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 15. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 16. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 17. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 18. promocji i organizacji wolontariatu;
 19. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa jest w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 roku, poz. 873) w zakresie realizacji, określonych ustawą, zadań publicznych.

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele określone w §5 poprzez:

 1. reprezentowanie i obrona wspólnych społecznych i prawnych interesów sołtysów, jako przedstawicieli społeczności wiejskich i samorządów mieszkańców wsi,
 2. wypracowanie zasad współdziałania i form dalszej integracji środowiska sołtysów.
 3. podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji oraz sprawności kulturalno – społecznej samorządowej służby sołtysów,
 4. działanie na rzecz integracji i rozwoju środowisk wiejskich i środowiska sołtysów,
 5. współpraca z innymi organizacjami w celu poprawy funkcjonowania sołtysa w społeczności lokalnej,
 6. prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządowej.
 7. świadczenie pomocy oraz usług na rzecz sołtysów we współpracy z organami samorządu terytorialnego w sprawach upowszechniania doświadczeń samorządowych, mających znaczenie dla postępu w działalności sołeckiej, rozwiązywania spornych spraw sołecko – gminnych wymagających mediacyjnej pomocy,
 8. inicjowanie i podejmowanie czynności zapewniających stałe doskonalenie organizacji pracy sołtysów na rzecz sołectw i samorządów mieszkańców.
 9. promocje sołeckich inicjatyw kulturalnych i innych jako zasadniczego środka poprawiania efektywności działań sołtysów i gospodarki sołeckiej,
 10. doskonalenie współdziałania sołtysów z organizacjami społeczno – gospodarczymi, kulturalnymi i sportowymi działającymi na terenach wiejskich w realizacji ustawowych oraz statutowych zadań gmin i sołectw,
 11. podejmowanie działań na rzecz organizowania produkcji rolniczej w warunkach kształtującego się wolnego rynku oraz dostosowanie właściwych dla tych celów form pracy sołtysów jak też samorządów mieszkańców wsi,
 12. opiniowanie projektów przepisów prawnych oddziałujących na poziom i efektywność społeczno – kulturalnych jak i produkcyjno – rolnych warunków życia mieszkańców wsi,
 13. podejmowanie odpowiednich inicjatyw szkoleniowych oraz wyróżnień społecznych dla sołtysów,
 14. organizowanie zjazdów, konferencji, seminariów, konkursów, spotkań,
 15. prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej,
 16. formułowanie zaleceń wobec członków Stowarzyszenia istotnych z punktu widzenia realizacji celów statutowych,
 17. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

Powyższa działalność, w ujęciu zgodnym z Polską Klasyfikacją Działalności, prowadzona jest:

a) 91-33-Z–działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
     nie sklasyfikowanych – nieodpłatnie;
b) 91-12-Z – działalność organizacji profesjonalnych – nieodpłatnie;
c) 85-32-C – pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania – nieodpłatnie;
d) 22-11-Z – wydawanie książek – nieodpłatnie;
e) 92-62-Z – działalność związana ze sportem, pozostała – nieodpłatnie;
f) 80-42-B– pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
     – nieodpłatnie.

Rozdział III. Członkowie ich prawa i obowiązki.

§7

 1. Stowarzyszenie może prowadzić na własny rachunek pomocniczą działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu, usług, pośrednictwa, wydawnictw, reklamy, poligrafii i kolportażu w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Dochody Stowarzyszenia pochodzące z jego działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe.
 3. Stowarzyszenie może korzystać dla realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w ustawie, ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.

§8

 1. Stowarzyszenie może, na zasadach określonych w §7 ust 1 i 2, wydać periodyki w różnych formach, przeznaczone dla sołtysów, działaczy samorządowych oraz innych liderów wiejskich o charakterze oświatowo – informacyjnym, pomocniczo – prawnym oraz dla wymiany wspólnych doświadczeń.
 2. W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

§9

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

 1. rzeczywistych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§10

 1. Członkami rzeczywistymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które obecnie lub w przeszłości sprawowały funkcję:
  - sołtysa
  - członka rady sołeckiej
  - członka rady osiedlowej lub dzielnicy w gminach wiejsko – miejskich.
 2. Członków rzeczywistych przyjmuje Koło Gminne w drodze uchwały na podstawie pisemnych deklaracji. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Stowarzyszenia służy zainteresowanemu odwołanie do Rady Wojewódzkiej Stowarzyszenia w terminie 30 dni od jej otrzymania.
 3. Członkiem wspierającym mogą być: polska i zagraniczna osoba prawna i fizyczna, która zadeklaruje udział w realizacji celów Stowarzyszenia. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały na podstawie pisemnych deklaracji.
 4. Członkiem honorowym może być osoba przyjęta do Stowarzyszenia mocą Zebrania Ogólnego Delegatów w uznaniu zasług dla realizacji celów i zadań Stowarzyszenia. Członek honorowy może pełnić określone funkcje w organach Stowarzyszenia i przyznane mu mogą być na mocy Uchwały Zebrania Ogólnego Delegatów określone przywileje statutowe służące członkowi rzeczywistemu.

§11

 1. Członek rzeczywisty uczestniczy we wszystkich działaniach Stowarzyszenia osobiście.
 2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu przez umocowanego przedstawiciela.

§12

Członek rzeczywisty ma prawo do:

 1. udziału w działalności Stowarzyszenia,
 2. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,
 3. korzystania ze środków rzeczowych oraz urządzeń Stowarzyszenia,
 4. reprezentowania Stowarzyszenia w poszczególnych przypadkach dla realizacji celów Stowarzyszenia,
 5. podejmowania statutowych inicjatyw, zgłaszania wniosków i projektów rozwiązań zmierzających do realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
 6. korzystania z poparcia Stowarzyszenia w działaniach zgodnych z jego celami,
 7. posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia,
 8. zaskarżania do Zebrania Ogólnego Delegatów uchwał Zarządu Stowarzyszenia i Wojewódzkiej Rady Stowarzyszenia.


§13

Do obowiązków członka rzeczywistego należy:

 1. uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. udzielanie pomocy władzom Stowarzyszenia w realizacji zadań statutowych,
 3. przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 5. dbałość o dobre imię Stowarzyszenia.


§14

 1. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia oraz regularnie otrzymywać informacje o jego działalności.
 2. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.


§15

 1. Członkostwo ustaje na skutek:
  a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Prezesowi Koła Gminnego. Fakt ten potwierdza uchwała Zarządu o charakterze deklaratywnym, którą Prezes przesyła Zarządowi Stowarzyszenia,
  b) wykluczenia przez Zarząd z powodu nie respektowania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działalności sprzecznej z celami Stowarzyszenia. Wykluczenie następuje większością 2/3 głosów obecności co najmniej 3 członków Zarządu.
  c) śmierci członka Stowarzyszenia,
  d) skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
  e) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem Stowarzyszenia.
 2. Od uchwały o skreśleniu z listy członków, bądź wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Wojewódzkiej Rady Stowarzyszenia w terminie 3 miesięcy od jej otrzymania.


Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia.

§16

Władzami Stowarzyszenia są;

 1. Zebranie Ogólne Delegatów,
 2. Wojewódzka Rada Stowarzyszenia
 3. Zarząd,
 4. Komisja Rewizyjna.


§17

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.


§18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.


§19

 1. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może powoływać komisje i koła.
 2. Komisja powoływana jest do określonych zadań wynikających z zakresu działania Stowarzyszenia.
 3. Koła Gminne i Powiatowe działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zebranie Ogólne Delegatów.

§20

 1. Zebranie Ogólne Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Zebranie Ogólne Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zebranie Ogólne Delegatów zwołuje Zarząd, zawiadamiając o terminie, miejscu i porządku obrad na dwa tygodnie przed jego zwołaniem.
 4. Posiedzenie Zebrania Ogólnego Delegatów otwiera Prezes po czym następuje wybór Prezydium Zebrania.
 5. Prezydium Zebrania Ogólnego Delegatów wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych Delegatów, spośród członków Stowarzyszenia nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Zebranie Ogólne jest ważne w przypadku udziału w nim co najmniej połowy delegatów członków Stowarzyszenia.
 7. Zarząd może określić drugi termin zwołania Zebrania Ogólnego w tym samym dniu o innej godzinie. W drugim terminie do podejmowania uchwał nie jest wymagana obecność co najmniej połowy Delegatów.

§21

Zebranie Ogólne Delegatów tworzą delegaci wybrani przez Gminne Koła Sołtysów według parytetu: jeden delegat na każdą rozpoczętą 10 członków Koła.


§22

 1. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Delegatów zwoływane jest przez Zarząd:
  - z własnej inicjatywy,
  - na żądanie Wojewódzkiej Rady Stowarzyszenia,
  - na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  - na żądanie 1/3 ogólnej liczby Delegatów,
 2. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów powinno być zwołane w terminie 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku (żądania) i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§23

Do kompetencji Zebrania Ogólnego Delegatów należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. regulaminu obrad Zebrania Ogólnego Delegatów,
 3. uchwalenie budżetu Stowarzyszenia,
 4. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia
 5. uchwalenie regulaminów działania Powiatowych i Gminnych Kół Sołtysów,
 6. zapoznawanie ze sprawozdaniami władz Stowarzyszenia
 7. wybór i odwołanie Prezesa Stowarzyszenia,
 8. wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 9. uchwalenie wysokości i terminu wpłaty składek członkowskich,
 10. uchwalenie ordynacji wyborczej,
 11. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Zebrania Ogólnego Delegatów,
 12. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§24

 1. W skład Wojewódzkiej Rady Stowarzyszenia wchodzą przedstawiciele Powiatowych Kół Sołtysów według parytetu 1 przedstawiciel na kolejną rozpoczętą 100 członków Stowarzyszenia w danym powiecie.
 2. Pracami Wojewódzkiej Rady Stowarzyszenia kieruje Prezes Stowarzyszenia.
 3. Zebrania Wojewódzkiej Rady Stowarzyszenia są zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia i odbywają się nie rzadziej niż 1 raz na 6 miesięcy.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Wojewódzkiej Rady Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia członków na 14 dni przed terminem posiedzenia.
 5. Do kompetencji Wojewódzkiej Rady Stowarzyszenia należy:
  - określenie ogólnych zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia
  - żądanie zwoływania Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego Delegatów,
  - rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia lub skreślenia
     z listy członków Stowarzyszenia,
  - rozpatrywanie odwołań od uchwał Kół Gminnych odmawiających przyjęcia do
     Stowarzyszenia.
  - opiniowanie przyznania godności Honorowego Członka Stowarzyszenia.
  - opiniowanie projektu porządku obrad Zwyczajnego Zebrania Ogólnego Delegatów.

§25

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-7 członków, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów i Skarbnika.
 2. Prezesa Zarządu wybiera Zebranie Ogólne Delegatów, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Delegatów w głosowaniu tajnym.
 3. Wiceprezesów i Skarbnika powołuje Zarząd ze swego składu na pierwszym posiedzeniu.
 4. Prezes reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz.
 5. Prezes nawiązuje stosunek pracy z osobami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie
 6. Zarząd działa do czasu ukonstytuowania się nowego Zarządu.

§26

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a) rezygnacji z funkcji,
  b) utraty mandatu delegata na Zebranie Ogólne Delegatów,
  c) odwołania przez Zebranie Ogólne Delegatów,
  d) upływu kadencji
 2. Utrata mandatu Członka Zarządu powoduje zwolnienie ze wszystkich czynności i funkcji jakie członek Zarządu pełnił w charakterze przedstawiciela Stowarzyszenia we wszelkich instytucjach i organizacjach.

§27

 1. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu Zebranie Ogólne Delegatów dokonuje na najbliższym posiedzeniu wyborów uzupełniających.
 2. Gdy liczba członków Zarządu zmniejszy się o ponad 50% składu wybranego przez Zebranie Ogólne zwoływane jest posiedzenie Nadzwyczajne Zebrania Ogólnego dla dokonania wyborów uzupełniających.

§28

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. wykonywanie uchwał Zebrania Ogólnego,
 2. przygotowywanie projektów uchwał i materiałów na posiedzenia Zebrania Ogólnego Delegatów,
 3. ustalanie terminu, miejsca i projektu porządku obrad Zebrania Ogólnego Delegatów,
 4. opracowanie projektu regulaminu obrad Zebrania i projektu ordynacji wyborczej,
 5. delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do innych organizacji i instytucji oraz podpisywanie umów i porozumień o współpracy,
 6. podejmowanie uchwał dotyczących działalności gospodarczej Stowarzyszenia, w tym o utworzeniu podmiotów gospodarczych i przystępowaniu do nich,
 7. wykonywanie budżetu,
 8. przyjmowanie darowizn i zapisów oraz zaciąganie zobowiązań do wysokości ustalonej przez Zebranie Ogólne Delegatów,
 9. wybór Wiceprezesów Zarządu spośród członków Zarządu,
 10. koordynowanie pracy Kół Powiatowych,
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Kół.

§29

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 4 członków Zarządu w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 3. O terminach posiedzeń Zarządu Prezes Zarządu informuje Komisję Rewizyjną.

§30

 1. Posiedzenia Zarządu są prawomocne przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.
 2. Uchwały Zarządy zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym z wyjątkiem uchwał w sprawie wyboru Wiceprezesów Zarządu, w których wymagana jest bezwzględna większość głosów w wyborach tajnych oraz postanowień §15 ust. 1 lit.b.
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć przedstawiciele wojewódzkiej Rady Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

§31

Pisemne zaproszenia na posiedzenia Zarządu powinny być dostarczone co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

§32

 1. Zebranie Ogólne Delegatów wybiera Komisje Rewizyjną w składzie 3-5 osób.
 2. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej Zebranie Ogólne Delegatów dokonuje na najbliższym posiedzeniu wyborów uzupełniających.

§33

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrola zgodności działań organów Stowarzyszenia ze Statutem Stowarzyszenia
       i uchwałami Zebrania Ogólnego Delegatów,
  b) kontrola wykonania budżetu przez Zarząd,
  c) badanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości
       i prawidłowości wydatków,
  d) składanie na Zebraniu Ogólnym Delegatów sprawozdań ze swojej działalności.
 2. Uchwały w sprawach wymienionych w punkcie 1 zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.


Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia.

§34

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny budżet uchwalony przez Zebranie Ogólne Delegatów. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zarząd Stowarzyszenia ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§35

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
  - ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
  - inne prawa majątkowe,
  - środki pieniężne.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
  - ze składek członkowskich,
  - z opłat pobieranych od członków Stowarzyszenia za jego czynności dokonywane
     w interesie i na zlecenie danego członka Stowarzyszenia, a stanowiących zwrot
     wyłożonych kosztów,
  - z dochodów z działalności gospodarczej i urządzeń Stowarzyszenia,
  - z subwencji, dotacji, grantów itp.,
  - z darowizn i zapisów na rzecz Stowarzyszenia,
  - z odsetek bankowych,
  - z ofiarności publicznej.

§36

Oświadczenia woli oraz wszelkie dokumenty, na mocy których Stowarzyszenie zaciąga zobowiązania materialnie wobec osób trzecich, muszą zawierać podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. Zarząd może upoważnić Prezesa do składania oświadczeń woli Zarządu jednoosobowo w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Stowarzyszenia.


Rozdział VI. Przepisy końcowe.

§37

Zmiana Statutu wymaga uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.

§38

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów ogólnej liczby Delegatów.
 2. Uchwala o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i cele przeznaczenia istniejących funduszy Stowarzyszenia.

 

REGULAMIN PRACY
KOŁA POWIATOWEGO STOWARZYSZENIA
SPOŁECZNO - KULTURALNEGO SOŁTYSOW

§1

Powiatowe Koło Sołtysów działa na podstawie §19 ust. 1 i 3 Statutu Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, Uchwały Zebrania Ogólnego Delegatów w sprawie powołania Powiatowych Kół Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów.

§2

 1. W skład Powiatowych Kół Sołtysów wchodzą wszyscy członkowie Kół Gminnych z terenu danego powiatu, z tym że w powiatach liczących powyżej 100 członków w skład Koła Powiatowego wchodzą Delegaci Kół Gminnych wg parytetu 1 Delegat na każdą rozpoczynającą się dwójkę członków Koła Gminnego.
 2. W posiedzeniach Powiatowego Koła mogą także uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Koła.

§3

Celem działania Koła jest reprezentowanie interesów Sołtysów z terenu danego powiatu wobec Władz Powiatowych.

§4

 1. Powiatowe Koło Sołtysów wybiera ze swego grona Prezesa Koła.
 2. Powiatowe Koło Sołtysów może wybrać 1-2 zastępców Prezesa Koła.
 3. Przewodniczący Koła Powiatowego organizuje pracę Koła oraz zabezpiecza warunki odbywania jego posiedzeń.

§5

 1. Powiatowe Koło Sołtysów obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Koła.
 2. W celu zapewnienia właściwej realizacji swoich zadań Koło przyjmuje plan pracy koła i ustala tryb odbywania posiedzeń.
 3. Protokół z każdego posiedzenia Koła przekazywany jest do biura Stowarzyszenia.

§6

Koło Powiatowe Sołtysów realizuje swoje cele poprzez:

 1. opracowywania stanowisk i opinii oraz projektu uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
 2. reprezentowania interesów Sołtysów w kontaktach z władzami powiatowymi,
 3. organizowanie współpracy na terenie powiatu z innymi organizacjami społeczno – kulturalnymi.

§7

Koło Powiatowe wybiera Delegatów do Rady Wojewódzkiej Stowarzyszenia, wg parytetu jeden Delegat na kolejną rozpoczętą 100 członków Kół Gminnych z terenu danego powiatu.

REGULAMIN PRACY
KOŁA GMINNEGO MAŁOPOLSKIEGO
STOWARZYSZENIA SOŁTYSÓW

§1

Gminne Koło Sołtysów działa na podstawie §19 ust. 1 i 3 Statutu Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, uchwały Zebrania Ogólnego Delegatów w sprawie powołania Gminnych Kół Małopolskiego Stowarzyszenia.

§2

 1. Gminne Koło Sołtysów tworzą członkowie Stowarzyszenia z terenu danej gminy.
 2. W posiedzeniach Gminnego Koła mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Stowarzyszenia, Zarządu Koła Powiatowego, oraz osoby zaproszone przez Prezesa Koła.

§3

Celem działania Koła jest reprezentowanie interesów Sołtysów z terenu danej Gminy wobec władz gminnych.

§4

 1. Gminne Koło Sołtysów wybiera ze swego grona Prezesa Koła.
 2. Gminne Koło Sołtysów może wybrać 1-2 zastępców Prezesa Koła.
 3. Prezes Koła Gminnego organizuje pracę Koła oraz zabezpiecza warunki odbywania jego posiedzeń.
 4. Prezes Gminnego Koła Sołtysów odpowiedzialny jest za zebranie i przekazanie składki od członków Stowarzyszenia z terenu gminy.

§5

 1. Gminne Koło Sołtysów obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Koła.
 2. W celu zapewnienia właściwej realizacji swoich zadań Koło przyjmuje plan pracy koła i ustala tryb odbywania posiedzeń.
 3. Protokół z każdego posiedzenia Koła przekazywany jest do biura Stowarzyszenia.

§6

Koło Gminne Sołtysów realizuje swoje cele poprzez:

 1. reprezentowania interesów Sołtysów w kontaktach z władzami gminnymi,
 2. organizowanie współpracy na terenie gminy z innymi organizacjami społeczno – kulturalnymi.

§7

Na terenie powiatów gdzie liczba członków Stowarzyszenia przekracza 100, Koło Gminne wybiera Delegatów do Kół Powiatowych wg parytetu 1 Delegat na kolejna dwójkę członków Stowarzyszenia Koła Gminnego


REGULAMIN WYBORÓW WŁADZ STOWARZYSZENIA

I. Zasady ogólne.

 1. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.
 2. Wybory do władz stowarzyszenia są bezpośrednie i tajne.
 3. Prawo zgłaszania kandydatów do Władz Stowarzyszenia mają wyłącznie delegaci obecni podczas Zgromadzenia Ogólnego.

II. Zgłaszanie kandydatów do Władz Stowarzyszenia.

 1. Kandydatów zgłasza się do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w dowolnej liczbie, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza od statutowej liczby członków Władz.
 2. Komisja Mandatowo - Skrutacyjna dokonuje rejestracji kandydata na liście kandydatów do Władz: Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji /rewizyjnej w kolejności zgłoszeń.
 3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie.

III. Liczebność Władz Stowarzyszenia.

 1. Zarząd liczy ................ osób (w tym Prezes).
 2. Komisja Rewizyjna liczy 3 osoby.

IV. Karty do głosowania.

Na kartach do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów.

V. Głosowanie.

 1. Przy odbiorze karty do głosowania Delegat okazuje Komisji mandat.
 2. Po otrzymaniu karty Delegat przystępuje do głosowania. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie takiej liczby kandydatów, aby na karcie pozostało nie więcej nazwisk niż ma wynosić liczba miejsc we władzach.
 3. Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny zapieczętowanej przez Komisję Mandatowo - Skrutacyjną. Głosowanie kończy Przewodniczący Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej, który po stwierdzeniu, że wszyscy obecni oddali głosy zarządza zakończenie głosowania.

VI. Ustalenie wyników głosowania.

 1. Po zakończeniu głosowania, następuje otwarcie urn, po czym Komisja Mandatowo - Skrutacyjna przystępuje do obliczania głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
 2. Głos uważa się za nieważny, gdy na karcie pozostawione są nazwiska większej liczby kandydatów niż wynosi liczba miejsc do obsadzenia.
 3. Komisja sporządza protokół z głosowania zawierający dane o liczbie:
  a) osób uprawnionych do głosowania, którym wydano kartę,
  b) głosów oddanych ważnych i nieważnych,
  c) głosów ważnych, oddanych na poszczególnych kandydatów a następnie wyniki wyborów - to znaczy imiona i nazwiska osób wybranych na Prezesa Zarządu, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Za wybranych do Władz Stowarzyszenia uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
 5. Jeśli w wyborach do Władz Stowarzyszenia, po uszeregowaniu kandydatów w kolejności wg. liczby uzyskanych głosów, kandydaci znajdujący się na ostatnim mandatowym miejscu i następnych uzyskują taką samą liczbę głosów, w stosunku do nich zarządza się kolejne głosowania, do czasu wyboru kandydata (kandydatów), który uzyska największą ilość głosów.
 6. Niezwłocznie po sporządzeniu i podpisaniu przez Komisję Mandatowo - Skrutacyjną protokołu, wyniki wyborów podaje się do wiadomości Delegatów.

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Komisję Mandatowo - Skrutacyjną w składzie 3 osobowym jest wybierana spośród Delegatów. Jeżeli Członek Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej zostanie kandydatem w wyborach do władz Stowarzyszenia oznacza to automatycznie wykluczenie go ze składu Komisji a jego miejsce zajmuje kolejna osoba wybrana przez Zebranie Ogólne.
 2. Wyniki wyborów do Władz Stowarzyszenia potwierdza się osobnymi uchwałami.
 3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku