Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o funduszu sołeckim
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy
 
Wybory MSS
 
POSTULATY SOŁTYSÓW
 
Statut
 
Fotki
 
Sztandar
 
PAKIET UBEZPIECZENIOWY SOŁTYSA
 
Taka sobie grupka
 
Dodatkowe grupy
 
Echo
     
Konferencja „WIEJSKA POLSKA. Przedsiębiorcza wieś” - Konin 2014
Podstawowa Opieka Medyczna
Najlepszy sołtys
     
e-mail  
Wypisz   Dopisz


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o funduszu sołeckim, przedłożony przez ministra administracji i cyfryzacji.

Celem projektu ustawy jest zwiększenie - o 15 proc. - liczby gmin, w których zostanie utworzony fundusz sołecki, czyli do poziomu 70 proc. Obecnie fundusz sołecki jest utworzony w ok. 55 proc. gmin. Przepisy nowej ustawy doprecyzowują i usuwają niektóre rozwiązania poprzedniej regulacji, które stanowiły barierę dla rozwoju tej inicjatywy lokalnej.

Zachętą dla gmin do podejmowania decyzji o utworzeniu funduszu jest możliwość zwiększenia o 10 proc. zwrotu z budżetu państwa wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Takie rozwiązanie powinno zwiększyć zainteresowanie gmin tworzeniem funduszu. Środki funduszu sołeckiego mogą służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. Mogą być również wykorzystywane na usuwanie skutków klęski żywiołowej.

Nowe przepisy przewidują, że uchwała podejmowana przez radę gminy o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego będzie miała charakter permanentny, czyli będzie obowiązywała aż do momentu, gdy rada podejmie uchwałę o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu. Natomiast podjęta przez gminę uchwała, w której nie wyrażono zgody na utworzenie funduszu, będzie obowiązywać tylko przez rok budżetowy.

Zgodnie z nowymi przepisami, uchwały podjęte z naruszeniem wskazanego terminu, czyli podjęte po 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, będą z mocy prawa nieważne. Niepodjęcie uchwały lub podjęcie jej po terminie (31 marca) oznaczać będzie nieważność uchwały, czyli fundusz nie zostanie utworzony.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta powinien - w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy – przekazać sołtysom informację o wysokości środków przypadających dla danego sołectwa. Środki niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.

Przewidziano także możliwość zwiększenia środków funduszu sołeckiego. Zaproponowano, że do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy rada gminy będzie mogła określić (w uchwale) zasady zwiększenia środków funduszu przypadającego na poszczególne sołectwa ponad limit określony ustawą. Dzięki temu terminowi, wójt (burmistrz, prezydent miasta) będzie miał miesiąc na wyliczenie wysokości środków przypadających na dane sołectwo (środków funduszu sołeckiego i dodatkowych).

Warunkiem przyznania w roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie przez sołectwo wniosku do wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Doprecyzowano, że rada gminy może przyjąć jedynie wniosek spełniający warunki formalne. Wniosek powinien zawierać listę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w danym sołectwie wraz z określeniem kosztów oraz uzasadnieniem. Sołtys powinien taki wniosek przedłożyć wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego wniosek dotyczy.

Tryb zwrotu części wydatków gmin w ramach funduszu sołeckiego oraz wzór wniosku o zwrot będą określone w rozporządzeniu ministra finansów.

Projektowane przepisy przewidują możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć przez dwa lub więcej sołectw. Dzięki temu możliwe będzie np. utworzenie wspólnego dla dwóch sołectw placu zabaw – jedno sołectwo zakupi wyposażenie, drugie sfinansuje koszty ogrodzenia.

Przewidziano, że w trakcie roku budżetowego, nie później niż do 31 października, sołectwo może złożyć wniosek o zmianę przedsięwzięć (ich rozmiarów) przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. Zmiany nie mogą jednak zwiększać wydatków ustalonych w pierwotnym budżecie.

Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu.html

wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku