REGULAMIN, KARTA ZGŁOSZENIOWA NA KONKURS, PROPOZYCJA UMOWY
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy
 
Wybory MSS
 
POSTULATY SOŁTYSÓW
 
Statut
 
Fotki
 
Sztandar
 
PAKIET UBEZPIECZENIOWY SOŁTYSA
 
Taka sobie grupka
 
Dodatkowe grupy
 
Echo
     
Konferencja „WIEJSKA POLSKA. Przedsiębiorcza wieś” - Konin 2014
Podstawowa Opieka Medyczna
Najlepszy sołtys
     
e-mail  
Wypisz   Dopisz


KARTA ZGŁOSZENIOWA NA  KONKURS

„NAJLEPSZY SOŁTYS WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO AD’ 2007”

Imię i nazwisko zgłaszającego /nazwa instytucji/: ……………………….     

  Adres zgłaszającego :  ……………………………                              

 Imię i nazwisko zgłaszanej osoby:   ……………………        

 Pełny adres zamieszkania zgłaszanej osoby:   …………………..

 Ilość mieszkańców sołectwa / osiedla: …………………….

 Ilość środków do dyspozycji sołectwa: …………………………

 Wysokość diety sołtysa: ……………………

 Czy jest opracowany plan rozwoju lokalnego sołectwa/osiedla: ……..

  

UZASADNIENIE WNIOSKU (maksymalnie dwie strony, nie podawać nazw sołectwa, gminy oraz nazwiska sołtysa):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1)      Osiągnięcia inwestycyjne i rzeczowe w 2007 roku realizowane dzięki zaangażowaniu Sołtysa (od 0 do 10 punktów):

 2)      Współpraca z mieszkańcami i samorządem gminnym w 2007 r. (od 0 do 15 punktów):

 3)      Zaangażowanie Sołtysa  w działania z zakresu inicjatyw lokalnych, kultury i promocji sołectwa w 2007r (od 0 do 10 punktów):

  4)      Opinia Wójta / Burmistrza Gminy i Koła Gminnego (od 0 do 5 punktów):  

 …………………………..                                                            ……………………

 Data dokonanego zgłoszenia:                                                      Podpis zgłaszającego:

 

 

 

 

 

 

 

    REGULAMIN KONKURSU

  1.      Organizatorem konkursu jest Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów.

 2.      Konkurs zorganizowany jest dla sołtysów Województwa Małopolskiego, przewodniczących rad osiedlowych i dzielnic w gminach wiejsko - miejskich.

 3.      Brane będą pod uwagę osiągnięcia zgłoszonego sołtysa tylko za 2007 r. według następujących kryteriów:

 ·      Osiągnięcia inwestycyjne i rzeczowe w 2007 r. realizowane dzięki zaangażowaniu Sołtysa/ Przewodniczącego (od 0 do 10 punktów),

 ·   Współpraca z mieszkańcami i Samorządem Gminnym (od 0 do 15 punktów),

 ·      Zaangażowanie Sołtysa/Przewodniczącego w działania z zakresu inicjatyw lokalnych, kultury i promocji Sołectwa (od 0 do 10 punktów),

 ·      Opinia Wójta/Burmistrza i Koła Gminnego /wymagana w gminach, w których Koła
są założone/ (od 0 do 5 punktów),

 4.      Sołtysa do konkursu zgłasza Wójt/Burmistrz, Starosta lub Gminne Koło Sołtysów.

 5.      Maksymalnie tylko dwóch sołtysów z jednej gminy może być zgłoszonych do konkursu.

  6.      Zgłaszający partycypuje w kosztach konkursu.

 7.      W razie zgłoszenia więcej niż dwóch sołtysów z jednej gminy, komisja konkursowa odrzuca dowolnie wybrane wnioski pozostawiając tylko dwa do konkursu.

 8.      Karta zgłoszenia na konkurs "Najlepszy Sołtys AD 2007 r." powinna być zaopiniowana
przez Wójta/Burmistrza jak i przez Gminne Koło Sołtysów.

 9.      Komisję konkursową powołuje Zarząd MSS.

 10.   W skład komisji konkursowej wchodzą: fundatorzy nagród, członek Zarządu MSS wytypowany przez Zarząd Stowarzyszenia.

 11.   Komisja sprawdzi w terenie rzeczywiste osiągnięcia nagrodzonych sołtysów.

 12.   W Karcie zgłoszeniowej w uzasadnieniu wniosku nie podawać nazwy sołectwa nazwy gminy oraz nazwiska kandydata (dane te są utajniane dla członków komisji konkursowej, brak ich w tekście ułatwi pracę)

 13.   Kartę zgłoszenia na konkurs należy przesłać do 25 lipca 2008r. na adres Stowarzyszenia:

 Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów

 Ul. Głowackiego 34 a

 34-300 Nowy Sącz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   UMOWA

 Zawarta w dniu ..................................... w ..................................................

  pomiędzy MAŁOPOLSKIM STOWARZYSZENIEM SOŁTYSÓW

 z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Głowackiego 34 a, 33-300 Nowy Sącz

 NIP: 734-19-54-856

 reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu Antoniego Rapacza

 a:

 Gminą …………………………

 reprezentowaną przez: Wójta/Burmistrza  ……………………………………

 

 

 

 

 

 

 

NIP: .........................

 § 1

 Przedmiotem umowy jest współfinansowanie przeprowadzenia konkursu – „NAJLEPSZY SOŁTYS AD’ 2007 WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”, którego uroczyste rozstrzygnięcie nastąpi wrzesień/października 2008 r. w Łużnej.

 § 2

 1.      Gmina ………………………………………...zobowiązuje się przekazać kwotę …………………. zł. (słownie: …………………………………..........................) na dofinansowanie „KONKURSU”

 2.      Gmina zastrzega sobie prawo zgłoszenia dwóch kandydatów do konkursu

 § 3

 1.      Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów zobowiązuje się do koordynacji
i przeprowadzenia uroczystości konkursowej w Łużnej.  Na uroczystości tej będzie promowana Gmina ………………………...

 2.      Ufundowania nagród dla laureatów konkursu.

 3.      Pokrycia pozostałych kosztów konkursu

 § 4

 Kwota o której mowa w §2 zostanie przekazana przez Gminę na konto Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów BGŻ Nowy Sącz  59 2030 0045 1110 0000 0024 1640 w ciągu 7 dni licząc od daty otrzymania faktury

 § 5

 W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

 § 6

 Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

 § 7

 W sprawach spornych wynikłych z niniejszej umowy właściwym dla rozstrzygnięcia będzie Sąd Rejonowy w Nowym Sączu.

 § 8

 Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 ………………………………………..                        ……………………………………….

 Stowarzyszenie                                                                                  Gmina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku